Post

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ

ÖZGEÇMİŞharunogmus

Adı-Soyadı: Harun ÖĞMÜŞ

Doğum Yeri: Hâtunsaray-KONYA

Doğum Tarihi: 12.07.1972

Medenî Durumu: Evli, 2 çocuk babası.

Askerlik Durumu: Terhis (2006-Van)

Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir, 2006

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir, 2001

Lisans: Marmara Üniv. İlâhiyat Fakültesi, Tefsir, 1998

Ortaokul-Lise: Konya İmam-Hatip Lisesi, 1994

Hâfızlık: Konya Uluırmak Nûrâniye Kur’an Kursu, 1986

İlkokul: Hâtunsaray İlkokulu, 1983

Tel: 0(507) 343 59 32

e-mail: ogmusharun@yahoo.com

 

ÇALIŞMALAR

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. “Bedreddin Sancar ve Ebdau’l-Beyân Adındaki Tefsiri”, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Ankara 2010, s. 729-743.

 

C1. Yazılan ulusal/uluslarası kitaplar

  1. Câhiliyye Döneminde Araplar – İslâm Öncesi Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim, İst: İz Yayıncılık, 2013 (373 sayfa) ISBN: 978-975-355-949-2 (Doçentlik tezi).
  2. Kur’an Yorumunda Şiirin Yeri (2. Asır Çerçevesinde): İstanbul: İSAM, 2010. (316 sayfa) ISBN: 978-605-5586-18-8 (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ve Sadrettin Gümüş danışmanlığında hazırladığı doktora tezidir.)
  3. Sâd Sûresinin Tefsiri ve Günümüze Bakan Yönleri, Konya: Aybil Yayınları, 2011 (228 sayfa) ISBN: 978-605-4366-34-7 (Sakarya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhittin Akgül danışmanlığnda hazırladığı yüksek lisans tezidir)
  4. Muhâdarât fî ulûmi’l-Kur’ân ve târîhi’t-tefsîr, Konya: Aybil, 2013 (93 sayfa) ISBN: 978 605 4769 19 3 (Arapça takrir edilen Tefsir Tarihi ve Usûlü dersinde okutmak üzere hazırladığı bir ders kitabıdır)
  5. Hak’tan Hediye, İst: Yüzakı Yayıncılık, 2005 (Bir kısmı divan tarzında olmak üzere aruzla söylediği şiirlerden oluşmaktadır)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. “Yedi Harf Meselesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sy: 24, 2010, s. 1-23.

2. “es-Savâiku’l-Mürsele Adlı Eseri Çerçevesinde İbn Kayyim’in Râzîye Yönelttiği Yorumla İlgili Tenkitler”, EKEV 2009 Kış sayısı, s. 159-177.

3. “Dirâse menheciyye havle’l-hâce ile’l-isrâîliyyât fî tefsîri’l-kısası’l-Kur’âniyye”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi’ sy. 29, Bahar 2010, s. 183-198.

4. “Nahvin Kur’ân’ın Anlaşılmasına Etkisi Bağlamında İbn Medâ’nın er-Red ale’n-Nuhât Adındaki Eserinin Değerlendirilmesi”, MÜİF Dergisi, sy. 35, 2008, 2, s. 5-24.

5. “es-Savâiku’l-mürsele adlı eseri çerçevesinde İbn Kayyim El-Cevziyye’nin Yorum Anlayışı”, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 18, 2008, s. 67-97.

6. “İbn Atıyye’nin Tefsîrinin Şiirle İstişhad Yöntemi Açısından Değeri”, Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 20, 2009, s.105-128.

7. “Halku’l-Kur’an Tartışmalarının Vahyin Allah’tan İnsana İntikaliyle İlgili Telakkiler Üzerindeki Etkisi”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 28, Güz 2009, s. 17-44.

8. “Mu’tezile’nin Müşebbihe Algısını Oluşturan Âmiller”, Ma’rife, 2009. Kış, yıl 9, sy 3, s. 141-155.

9. “Kur’ân’ın Sıhhati Bağlamında Kıraat Farklılıklarının Değerlendirilmesi” (MÜİF Dergisi, Sy: 39, 2010/2, s. 5-26.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. “Kur’ân’ın Osmanlı Şiirindeki Akisleri (Fuzûlî ve Şeyhülislâm Yahyâ’nın Gazelleri Çerçevesinde Bir Tetkik)”, konferansı dahilinde “Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve tefsir Çalışmaları, Ankara 2011” kitapçığındaki “Kur’ân’ın Osmanlı Şiirindeki Akisleri (Fuzûlî ve Şeyhülislâm Yahyâ’nın Gazelleri Çerçevesinde Bir Tetkik)”, 349-362 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos 2010.

2. “Şiirle İstişhad Yöntemi Açısından Hicrî 2. Asrın Önemi”, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, Ankara: İlim-Yayma Vakfı, 2009, s. 345-361.

3. “Taberî Tefsîrinin Şiirle İstişhâd Yöntemi Açısından Değerlendirilmesi”, Bir Müfessir Olarak Mahmmed b. Cerîr et-Taberî Sempozyumu, 11-13 Haziran 2010, Konya, s. 89-101.

4. “Terkîb-i Bend Geleneğine Yansıyan Kur’ânî Unsurlar – Ziyâ Paşa ve Muallim Nâci’nin Terkîb-i Bendleri Çerçevesinde Bir Tahlil— ”, İst: İlim-Yayma Vakfı, 2013, s. 429-446.

5. “eş-Şeyh Nûreddin Cân ve menhecuhû fi’t-tedrîs”, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Sempozyumu, Muş, 2012 (Henüz neşredilmemiştir)

6. “Râzi’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi (Allah’ın Fiillerinin Amaca Bağlanması Çerçevesinde), Vefatının 800. Yıldönümü Vesilesiyle Fahreddin Râzi Sempozyumu, 2010 (İSAM tarafından düzenlenmiş olup henüz neşredilmemiştir)

 

F. Diğer yayınlar

1.  Mustafa Karagöz’ün Dilbilimsel Tefsir ve Kur’ân’ı Anlamaya Katkısı, adlı kitabının tanıtımı, İslâm Araştırmaları Dergisi, 25. Sayı, 2011, s. 207.

  1. 2.      Cimrilikten ve Mal Tutkusundan Korunma, İstanbul: Polen Yayınları, 2005. (123 sayfa) ISBN: 975-9833-55-7 (Gazzâlî’nin İhyâü ulûmi’d-dîn’inin Kitâbü’l-Buhl başlıklı bölümünün tercümesidir)
  1. İbn Kayyim el-Cevziyye, Bedâiu’t-Tefsîr (der. Yüsrî es-Seyyid Muhammed), I-IV, İstanbul: Polen, 2011. ISBN: 9786054492077 (Bu eserin I. cildin 7-514. sayfaları arası ile III. cildin 7-442. sayfaları arasının tercemesi)
  2. Müşterek çeviri: Mecdî Fethî es-seyyid, Gençler İçin Tefsir, I-IV, İstanbul: Karınca/Polen Yayınları, 2012.

 

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ

Necmettin Erbakan Üniv.

İlâhiyat Fakültesi KONYA

 

Yorum Yap

You must be logged in to post a comment.